0
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. İŞ BU YAZILI METİN BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞME HÜKMÜNDE OLUP KULLANICI TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi(‘’Sözleşme’’), aşağıda bilgileri verilen Şarj Ağı (‘’Satıcı’’) ile Alıcı (birlikte ‘’Taraflar’’) arasında www.sarjagi.com URL adresli Web Sitesi’nde (‘’Web Sitesi’’) sergilenen ürünlerin (‘Ürün/Eşya/Mal’’) Alıcı tarafından sipariş edilmesiyle veya sipariş edildiği beyanının Satıcı’ya diğer yollarla iletildiği anda kendiliğinden kurulur. Sözleşme’nin kurulmuş sayılması için ayrıca tarafların bilahare teklif veya kabulde bulunması gerekmeyecektir.

SATICI BİLGİLERİ                :

UNVAN: MUNİ TEKNOLOJİ, YAZILIM, ENERJİ, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5170976916 MERSİS NO: 2317361102600001
ADRES: Mustafa Kemal Mah. 2118 Cad. Maidan İş Merkezi 4C Blok No:140 Çankaya/Ankara
TEL NO: 0850 340 55 99
E-POSTA: [email protected]
WEB SİTESİ: www.sarjagi.com

ALICI BİLGİLERİ                   :

AD SOYAD                            :

ADRES                                   :

TEL NO                                  :

E- POSTA ADRESİ               :

SİPARİŞ EDİLEN ÜRÜN      :

SAYISI                                   :

ÖZELLİKLERİ                       :

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Sözleşme’nin konusu, taraflar arasında 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun (‘’Kanun’’) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’) hükümleri uyarınca ürün alım-satımına dair gerçekleştirdiği satış sözleşmesinin hüküm ve kapsamını belirlemektir. İş bu Sözleşme’nin amacı; Satıcı’nın satış veya işletme hakkına sahip olduğu ürünleri Alıcı’ya satması ve karşılığında kar etmesi, Alıcı’nın ise sipariş etmiş olduğu ürünlerin mülkiyetini devralmasını sağlamaktır.

3. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Alıcı, Web Sitesi’nde yer alan, siparişe konu olsun veya olmasın tüm ürünler hakkında yeterli bilgi sahibi olduğunu, Ürün ve İlan açıklama bilgilerini okuduğunu, Ürün temel özellikleri, Ürün’ün kullanım, yeterlilik, istifade ve tasarruf şartları hakkında aydınlatıldığını, aksi takdirde Üründen umduğu beklentileri elde edemeyebileceğini veya Ürün’ü kullanamayabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Alıcı, Web Sitesi’nde ürünün satışına dair bulundurulan Ön Bilgilendirme formunu okuduğunu, satın alacağı Ürün’ün fiyat bilgisini (‘’Fiyat’’) bildiğini, siparişin oluşturulduğu takdirde bunun Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği dairesinde ödeme yükümlülüğü anlamına geleceğini, bu konuda Ürün’e dair siparişin oluşması, Ürünün teslimatı ve taahhüt edilen ödemelerin yapılmasına dair tüm maddi ve gayrımaddi ortamda gerekli izin ve teyitleri verdiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.3. Alıcı, Ürün’e dair Web Sitesi’nde belirtilen Fiyat’ı, Web Sitesi’nde olanaklı halde bulunan ödeme yollarıyla peşinen, nakden veya defaten ödemekle yükümlü olduğunu, Fiyat’ın eksik ve kısmi olarak ödenmesi hallerinde Satıcı’nın; iş bu Sözleşme’de ön görülen yükümlülüklerini ve edimlerini yerine getirmekten  herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin, ihtarsız, haklı sebeple her zaman kaçınabileceğini, Satıcı’nın Sözleşme’den kaynaklanan faiz ve tazminat haklarını saklı tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitle satış hükümleri saklıdır.

3.4. Alıcı’nın yaptığı ödemenin,  i) geri çekilebilir veya geçersiz olduğu, ii) çalıntı veya sahte banka ya da kredi kartlarının kullanımı aracılığıyla gerçekleştirildiği, iii) ödemenin banka kurum ve kuruluşları tarafından iptal edildiği, iv) haksız ters ibraz(chargeback) yoluyla geri çekildiği veya bloke edildiği durumlarda Satıcı’nın; a) iş bu Sözleşme’de kararlaştırılan edim ve yükümlülüklerden yerine getirmekten  herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin, ihtarsız, haklı sebeple her zaman kaçınabileceğini, b) iş bu Sözleşme’yi haklı sebeple derhal feshedebileceğini, bu halde tüm yükümlülük ve sorumluluklardan kurtulacağını, Satıcı’nın tazminat hakkının saklı bulunduğunu Alıcı, gayrıkabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Alıcı, kargoya konu Ürün’ü, sözleşme herhangi bir şekilde sonlanmadığı takdirde, hukuka uygun şekilde teslim almak ve kabul etmekle yükümlü olduğunu, aksi takdirde mehil verilmeksizin Satıcı’nın şekle tabi olmayan ilk ihtarıyla temerrüde düşeceğini, ödeme bilgisinde, aksi belirtilmemişse, kargo ve nakliyat için belirtilen gider kalemini gayrıkabil-i rücu ödemekten mesul olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Alıcı, Web Site’ye entegre edeceği ve dolduracağı boş alanlarda sunmuş olduğu ödeme bilgileri, kişisel bilgiler, iletişim numarası, e-posta adresi, teslimat adresi ve fatura adresinin doğru, eksiksiz, yanlışsız ve gerçeğe uygun bilgiler yansıttığını bilakaydü şart peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.7. Alıcı, siparişin oluşturulması için Web Site uygulamalarına ve web yazılımlarına entegre etmiş olduğu her türlü bilgi ve belgenin eksik, yanlış, gerçeğe aykırı olmasından ve bu durumların sonuçlarından münhasıran sorumlu tutulacak, iş bu sözleşmeye aykırılık teşkil eden fiili ve hukuki durumlara katlanacaktır. Bu halde Satıcı, iş bu Sözleşme’yi derhal haklı sebeple, herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin feshetme hakkına sahiptir. Alıcı’nın yukarıda sayılan bilgi ve belgelerini eksik, hatalı veya gerçeğe aykırı olarak entegre etmesi, ödeme yükümlülüğünün hiç doğmadığı veya ortadan kalktığı şeklinde yorumlanamaz.

3.8. İş bu Sözleşme’nin kurulmasıyla banka kurum ve kuruluşları veya kargo şirketleri ile paketleme, teslimat veya yan hizmet veren üçüncü şirketler tarafından talep edilen her türlü masraf ve gider kalemi, aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, münhasıran Alıcı’nın uhdesinde kalacaktır.

3.9. Alıcı, kullanmış olduğu bankacılık kurum veya kuruluşunun, tercih etmiş olduğu taksit sayısının üzerinde bir adet uygulayabileceğini veya taksit öteleme gibi kampanyalarda bulunabileceğini, Alıcı’nın iş bu kampanya şartlarına uyulmadığı veya kampanyadan her ne sebeple olursa olsun ihraç edildiği hallerde uğradığı tüm zarar ve ziyana münhasıran katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. Sipariş tutarı, hesap kesim tarihinden itibaren taksit sayısına eşit tutarlara bölünerek Alıcı’nın kullanmış olduğu banka kurum veya kuruluşu tarafından Alıcı’nın kredi kartı hesap özetine yansıtılır. Ödeme planı oluşturulması, hesap özetinin hukuka uygun oluşturulması gibi Alıcı ile kullanmış olduğu bankacılık hizmetlerini veren banka kurum ve kuruluşları arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan hiçbir hal ve durumdan Satıcı sorumlu tutulmayacaktır.

3.11. Alıcı, kredi kartıyla ödeme yaptığı durumlarda temerrüt faizi ve akdi faiz oranlarını bankacılık kurum ve kuruluşundan teyit edeceğini, temerrüt faizi ve akdi faiz oranlarının bankacılık kurum ve kuruluşuyla yapılan kredi kartı sözleşmesinde yer alan oranlarda uygulanacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12. Alıcı, Satıcı’ya ait Web Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

4. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, Alıcı’nın sipariş ettiği Ürün’ü; Alıcı’nın belirttiği adrese ve belirtilen teslimat şekilleriyle ve Ürün’ün varsa eklentileri, bütünleyici parçaları, çıkarılıp takılabilen unsurları veya faturası, kullanma kılavuzları, garanti ve sigorta kabul belgeleriyle Fiyat’ın ödendiği, taksitli ödeme tercih edildiği takdirde siparişin oluşturulduğu tarihten itibaren her halde 30(otuz) gün içinde teslim etmekle mükelleftir.

4.2. Satıcı, siparişi yasal mevzuat gereklerine uygun şekilde yerine getireceğini, sipariş süreci zarfında özen, dikkat ve ihtimamla hareket edeceğini, edimini dürüstlük kuralına uygun şekilde ifa etmeyi üstlenmiştir.

4.3. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğün sona ermeden Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle aynı kalite ve fiyatta farklı bir ürün teslim edebilir.

4.4. Satıcı, sipariş konusu Ürünün tesliminin veya tedarik edilmesinin hukuken veya fiilen imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu edimini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetmesi durumunda yasal 14(on dört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.  Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Web Sitesi üzerinde Alıcı dışındaki kişiler tarafından yapılan her türlü işlemden münhasıran Alıcı sorumlu olacaktır. Alıcı, elektronik cihazlarının başkaları tarafından kullanılmasından, ele geçirilmesinden, şifre ve kullanıcı adı paylaşımından münhasıran sorumlu tutulur. Kullanıcı-Hesap Sözleşmesi hükümleri saklıdır.

4.6. Satıcı, Alıcı tarafından haklı nedenle olsun veya olmasın sözleşmeden dönülmesi halinde o anda mevcut faiz ve diğer fer’i alacaklarını açıkça saklı tuttuğunu bildirir. Satıcı, takas hakkını açıkça saklı tutar.

5. ÖDEME ŞEKLİ

5.1. Alıcı, ödemesini Web Sitesi üzerinden banka havale veya EFT ile ya da kredi kartı kullanarak nakden ve defaten veya taksitle yapabilir. Ödeme tercihinin değiştirildiği hallerde Alıcı, taksitli satışın gerçekleşmeyebileceğini peşinen kabul ve beyan eder. Alıcı, Sanal POS entegrasyon hizmetlerini hukuka uygun şekilde kullanmakla mükelleftir. Mükerrer çekim veya siparişin oluşturulmamış sayılması gibi durumların derhal Satıcı’ya bildirimi zorunludur.

5.2. Ödeme, Türk Lirası birimi üzerinden gerçekleştirilir.

5.3. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş askıya alınacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişten geriye dönük dönme hakkını haizdir. Satıcı’nın Kullanıcı-Hesap Sözleşmesi hükümleri uyarınca sahip olduğu hak ve yetkiler saklıdır.

6. VERGİ SORUMLULUĞU

6.1. İş bu Sözleşme’den doğan tüm vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerin ödenmesinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına itibar edilecektir. Damga Vergisini meydana getiren olayın gerçekleştiği hallerde taraflar Damga Vergisi’nden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

6.2. Web Sitesi’nde yer alan ilanlarda belirtilen tutarlar KDV dahil fiyatlardır.

7. KARGO VE TESLİMAT

7.1. Teslimat, Alıcı’nın sipariş ettiği şekilde stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler yaşanabileceğini Alıcı peşinen kabul eder. Mücbir Sebep halinde Tarafların hiçbir mesuliyeti yoktur. Kargo ve nakliye şirketinin sorumluluğu saklıdır.

7.2. Teslim anında Alıcı’nın, Web Sitesi üzerinde beyan ettiği adreste bulunmaması durumunda Satıcı teslimat görevini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler münhasıran Alıcı’ya aittir.

8. AYIP BİLDİRİMİ

8.1. Alıcı, sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb., hasarlı ve ayıplı Ürün kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilmiş sayılır. Teslimden sonra Ürün’ün kullanımı ve özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir.

8.2. Satın alınan ürünün/ürünlerin 8.1.’de belirtildiği üzere ayıplı (ambalajın veya Ürün’ün darbeye uğraması, çökük, kırık, bozulmuş, deforme olmuş, yırtılmış, kazınmış, çizilmiş, kesilmiş vb.,) olduğu halde Ürün’ün teslim alınmamasından ve tutanak tutulması ile kanuni diğer yükümlülüklerinden münhasıran Alıcı sorumlu tutulur.

9. AYIPLARIN GİDERİLMESİ

9.1. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Alıcı tarafından karşılanacaktır.

9.2. Ayıplı olduğu anlaşılan fakat Satıcı’nın sorumluluğunu doğurmayan mallar üzerinde Satıcı’nın hiçbir şekilde ayıbın giderilmesi veya onarım yükümlülüğü bulunmayacaktır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. Cayma hakkı süresi, cayma hakkının kullanılabildiği sözleşmelerde 14 (ondört) gündür. Cayma hakkı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1-a gereği fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1-ç gereği Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler ve 15/1-b uyarınca Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz, Alıcı’nın sayılan sözleşmelerde cayma hakkı bulunmaz ve Alıcı bu sözleşmelerde cayma hakkından faydalanamaz. Cayma hakkı, ambalajı açılmış olsa dahi diğer ürünlerde kullanılabilir. Buna karşılık ambalajı açılan ve mutat kullanım ürünün ayıplı olup olmadığını veya arzu edilip edilmediğini test etmek için gerekli olan minimum kullanım derecesi sınırı dışında kullanılan ürünlerde ya da teslim edildiği andan itibaren Alıcı’nın kusuru ya da kusursuz davranışı sonucunda ayıplı hale gelen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz ve tüketici bu halde cayma hakkından faydalanmaz. Cayma bildirimi, iade ve cayma formuyla birlikte Satıcı’nın adresine iadeli taahhütlü posta ya da www.sarjagi.com adresinde yazılı elektronik posta adresine yazılı şekilde yapılabilir.

10.2. Cayma hakkı süresi siparişin Alıcı veya Alıcı’nın belirttiği üçüncü kişi tarafından tarafından teslim alındığı tarihte işlemeye başlar. Mal teslim alınmadan da cayma hakkının kullanılabildiği sözleşmelerde cayma hakkı kullanılabilir. Cayma hakkı, yazılı olarak veya internet üzerinden form doldurarak kullanılabilir.

10.3. Cayma Hakkının uygun şekilde kullanıldığına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’dadır. Teyit belgesinin saklanması gerekmektedir.

10.4. Cayma bildirimi Satıcı’ya ulaştıktan sonra iş bu Sözleşme’de belirtilen süre içinde tüm ödemeler (tahsil edilen kargo masrafı da dahil olmak üzere) Alıcı’ya iade edilecektir. İade halinde kargo ücretleri münhasıran Alıcı’ya aittir. Meğerki ürünün ayıplı olarak teslim edildiği tespit edilmiş olsun.

10.5. Cayma bildiriminin Satıcı’ya yöneltildiği tarihten itibaren Alıcı, 10 (on) gün içinde Ürünü geri göndermekle mükelleftir. Aksi takdirde cayma hakkı kullanılmamış sayılacaktır.

10.6. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcı’ya gönderilen faturanın bir nüshası ile koli içerisinde gönderilen iade formunu eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcı’ya Ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. İade kargosu gider ve masraflarından münhasıran Alıcı sorumlu tutulur.

11. GARANTİ REDDİ

11.1. Satıcı, Web Sitesi’nde yayınlanan ve ilanlara konu olan Ürünlerin yeterli sayıda bulunduğuna ya da talep halinde tedarikçiden ilk bildirimde temin edileceğine, belirtilen ürünlerin stokta yer aldığına dair hiçbir garanti ve taahhüt vermez. Satıcı, Ürün’ün stokta olup olmadığı konusunda ulaştığı bilgiyi Web Sitesi’nde yer alan ilanı güncellemek suretiyle duyurur.

12. FATURA

12.1. Alıcı; kendisine tevdi edilen fatura ve makbuzlara, belgenin maddi veya gayrımaddi ortamda tebellüğ alındığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde itiraz edebilir. Süre dahilinde faturaya itiraz edilmediği takdirde faturanın içeriği kabul edilmiş sayılır.

12.2. Parçalı her gönderim için Satıcı tarafından ayrı fatura düzenlenir.

13 TEMERRÜT

13.1. Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. Alıcı’nın taksitle satış ödeme yöntemini seçtiği hallerde Şarj Ağı, taksitlerden birinin veya bir kaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuştur. Bu halde bu hak Şarj Ağı tarafından, ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin kararlaştınlan satış bedelinin en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidini veya en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ya da en son taksidi ödemede temerrüde düşmüş olması, tüketiciye kalan borçlannı ödemesi için en az 30 (otuz) günlük süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması halinde kullanılabilir.

13.3. Temerrüt halinde, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf bu durumu ilgili tarafa yazılı olarak ihtar edecektir. Edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa mehil vermesi gerekmez. Temerrüt halinde alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesi ile kanunda ön görülen diğer haklarını talep etme hakkına sahiptir.

14. MÜCBİR SEBEP VE FESİH

14.1. Tarafların kontrolleri dışında meydana gelen ve işbu sözleşme ile yükümlendikleri edimlerini yerine getirmelerine engel nitelikteki doğal afetler, yangın, savaş, abluka, lokavt, pandemi, elektrik nakil ağlarının ve hatlarının uzun süreli devre dışı kalması, iflas, salgın hastalık, ağır hastalık hali, sivil ayaklanma, genel grev gibi mücbir sebep halleri nedeniyle, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf bu durumu derhal 3(üç) gün içinde diğer Taraf’a bildirecektir. Alıcı’nın bu durumda 4.4. Maddeye göre Sözleşme’yi fesih haklı saklıdır. Alıcı’nın Sözleşme’yi feshetmediği hallerde mücbir sebep halinin meydana geldiği tarihten itibaren askıya alınacak, mücbir sebep hali ortadan kalkıncaya kadar askıda kalacaktır. Sözleşme, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihte yeniden yürürlüğe girecektir. Tarafların diğer niteliği uygun düşen yükümlülükleri devam eder.

15. DİĞER ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

15.1. İş bu Sözleşme’nin belirli veya bazı hükümlerinin feshedilmiş olması veya Taraflardan birinin belirli veya bazı haklarından feragat etmesi ya da iş bu Sözleşme’de ön görülen edimlerini yerine getirmemiş olması, iş bu Sözleşme’nin tamamının feshedilmesi veya geçersiz hale gelmesi sonucunu doğurmayacaktır.

15.2. İş bu Sözleşme’de yer alan hükümler, tarafların irade uygunluğu dikkate alınarak Sözleşme’nin amacı yönünde yorumlanacaktır.

16. DELİL SÖZLEŞMESİ

16.1. Taraflar, aralarında çıkacak uyuşmazlıklarda Şarj Ağı’nın ticari defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, sipariş kayıtlarının, faturalarının, log, sinyal, trafik, IP omurga ve veri kayıtlarının, e-mail ileti kayıtlarının ve web sitede yapılmış tüm duyuru, ilan ve beyanat metinlerinin, görüşmelerin, konuşma kayıtlarının, ödeme kaydı, ödeme dataları, Şarj Ağıfaks cihazlarınca üretilen faks mesajı çıktılarının kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 193 uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

16.2. Alıcı, delil sözleşmesi dahilinde kararlaştırılan yukarıda yer alan bilgi ve belgelerin Satıcı tarafından erişime açılması ve Alıcı’ya bildirimi tarihinden itibaren 7(yedi) gün içinde işbu belgeye yahut bilgiye itiraz edebilir. İtiraz halinde belgenin kesin delil hükmü taşıyıp taşımadığına re’sen tüketici hakem heyeti veya mahkeme tarafından karar verilir.

17. İHTİLAFLARIN HALLİ VE ŞİKAYET

17.1. Sözleşmeden doğan veya sözleşmeyle bağlantılı ihtilaflarda sadece Ankara Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Tüketici sıfatına haiz alıcılar için işbu sözleşmeden doğan veya sözleşmeyle bağlantılı uyuşmazlıklarda şikayet,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

17.2. 2023 yılı için tüketici şikayet ve itirazları;

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 66.000 (altmışaltıbinTürkLirası) ve  üzerindeki uyuşmazlıklar tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemesine,

b) Değeri 66.000 (altmışaltıbinTürkLirası) altında kalan uyuşmazlıklar değerine göre tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin yerleşim yerindeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetine yapılacaktır.

18. UYGULANACAK HUKUK

18.1. İş bu Sözleşme’den doğan veya Sözleşme’yle bağlantılı her türlü ihtilafa münhasıran Türk Hukuku uygulanacaktır.

19. YÜRÜRLÜK

19.1. Alıcı, Web Sitesi imkan ve hizmetlerini kullanarak iş bu işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Siparişin oluşturulmasıyla iş bu Sözleşme yürürlüğe kendiliğinden girer.